การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายกานต์  แก้วมาตย์ นายกเทศบาลตำบลท่าอุเทน เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ได้ตามมาตรฐานในการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนในทุกภาคส่วนนำปัญหาและความต้องการของประชาชน กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมประกอบไปด้วยผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภา บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ CCF_000252

Share: