สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
เทศบาลตำบลท่าอุเทน ตั้งอยู่ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีเนื้อที่ทั้งหมด 18.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,250 ไร่
        1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศในเขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ เขตที่   ราบลุ่มแม่น้ำโขง มีลักษณะเรียวยาวเลียบขนานไปกับแม่น้ำโขง

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศในเขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน  แบ่งออกเป็น  3 ฤดู
ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่  เดือนกุมภาพันธ์  ถึง  เดือนพฤษภาคม  ของทุกปี  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  35  –  39  องศาเซลเซียส
ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน  ถึง  เดือนกันยายน  ของทุกปี  มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี  ประมาณ  2,455  มิลลิเมตร
ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม  ถึง  เดือนมกราคม  อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย  ประมาณ  15.5 องศาเซลเซียส

1.4 ลักษณะของดิน
ในเขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน  มีลักษณะเนื้อดินชั้นบน  เป็นดินร่วนปนทราย  ดินชั้นล่างเป็นดินเหนียวปนลูกรัง  หรือเศษหินทราย  ดินมีสีน้ำตาลเหลือง  ลึกลงไปเป็นดินเหนี่ยวสีเทา  มีจุดปะสีน้ำตาลปะปนอยู่เป็นจำนวนมาก

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
เทศบาลตำบลท่าอุเทนมีแหล่งน้ำธรรมชาติ  ที่มีความสำคัญต่อการอุปโภคบริโภค  และการประกอบอาชีพ  ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ  ด้านเกษตรกรรม  และการทำประมง  โดยมีแม่น้ำไหลผ่าน  1  สาย  คือ  แม่น้ำโขง  ซึ่งอยู่ติดกับเขตเทศบาล  มีบึงมอ  ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่อยู่ใจกลางชุมชน  สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ประมาณ  343,400  ลูกบาศก์เมตร  และมีลำห้วยติดต่อใกล้เคียงคือ  ลำห้วยทวย  ประชาชนในเขตเทศบาลสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำทั้ง  3  แห่ง ได้ตลอดฤดูกาล

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
เทศบาลตำบลท่าอุเทนมีไม้และป่าไม้ เป็นพื้นที่เพาะปลูกไม้ยางพารา ร้อยละ 60 ของพื้นที่ที่เป็นป่าไม้

2. ด้านการเมือง / การปกครอง
          2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลตำบลท่าอุเทน  ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2542    ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116  ตอนที่  9 ก.  ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2542  เป็นเทศบาลประเภทสามัญ  และประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการยุบองค์การบริหารส่วนตำบล  กับเทศบาลที่มีเขตติดต่อกัน   ภายในอำเภอเดียวกันตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตำบล  จึงประกาศยุบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุเทน  โดยรวมพื้นที่เข้ากับเทศบาลตำบลท่าอุเทน  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ณ วันที่  6  กันยายน  2547  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  121  ตอนพิเศษ  102  ลงวันที่  15  กันยายน  2547  เป็นต้นไป
พื้นที่เขตการปกครอง  พื้นที่เทศบาลตำบลท่าอุเทน  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนครพนม  มีลักษณะเป็นพื้นที่เรียบไปตามแนวฝั่งแม่น้ำโขง  มีระยะห่างจากจังหวัดนครพนม  ไปตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  212  และ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2027  ประมาณ 26 กิโลเมตร และมีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบประมาณ     18.50    ตารางกิโลเมตร     ครอบคลุมพื้นที่   1   ตำบล คือ   ตำบลท่าอุเทนโดยมีอาณาเขตติดต่อกับ
–  ทิศเหนือ                 จด     ตำบลท่าจำปา  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว
–  ทิศใต้                     จด     ตำบลเวินพระบาท และบ้านธาตุ ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม
–  ทิศตะวันออก           จด     แม่น้ำโขงแนวชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
–  ทิศตะวันตก             จด     ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

2.2 การเลือกตั้ง
          – เทศบาลตำบลท่าอุเทน  เลือกผู้บริหาร ได้ 1 คน (นายกเทศมนตรี)
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง
มีสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด 12 คน ตำบลท่าอุเทน  มีจำนวน 7 หมู่บ้าน  11  ชุมชน

3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร
ประชากรประมาณ              4,965  คน

มีความหนาแน่นเฉลี่ย 261.35  คน/ตารางกิโลเมตร  (ข้อมูลประชากร ณ  2563)
จำนวนชุมชน    มีจำนวน    11    ชุมชน  ได้แก่
1.    ชุมชนตะวันเบิกฟ้า     2. ชุมชนวัดไตรภูมิ      3. ชุมชนวัดป่าโพธิ์ศรี
4.    ชุมชนวัดกลาง          5. ชุมชนวัดศรีษะเกษ   6. ชุมชนวัดสว่างอารมณ์
7.    ชุมชนวัดโพธิ์ชัย        8. ชุมชนวัดโพนแก้ว     9. ชุมชนวัดพระธาตุท่าอุเทน
10.   ชุมชนบ้านน้อยหัวบึง  11. ชุมชนบ้านนาเหนือ

010348_menu_20201015-150106
mungmee

Share: