วิสัยทัศน์/พันธกิจ

2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน

2.1  วิสัยทัศน์ (vision) ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน

“เมืองท่าอุเทนน่าอยู่ คู่การท่องเที่ยววัฒนธรรมไทญ้อ สานก่อเศรษฐกิจพอเพียง
สร้างชื่อเสียงกีฬา พัฒนาสู่อาเซียน”

2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าอุเทน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
4.  ยุทธศาสตร์การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

2.3 เป้าประสงค์
1.การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัยได้มาตรฐาน
2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3.ประชาชนในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
4.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5.ประชาชนมีสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณ์
6.ประชาชนได้รับการศึกษา เข้าถึงคุณธรรมจริยธรรมและการกีฬา
7.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ
8.ประชาชนมีงานทำและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
9.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา
10.ประชาชนได้รับบริการที่ดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.4 ตัวชี้วัด
1.จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา
2.จำนวนไฟฟ้าสาธารณ ระบบประปา ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษาและเพิ่มขึ้น
3.ร้อยละของผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจต่อการบริการ
4.ร้อยละของระบบจราจรที่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง
5.ระดับความสำเร็จของแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ น้ำได้เพิ่มขึ้น
6.จำนวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนาด้านการเกษตรและการแปรรูปสินค้า
7.ร้อยละของจำนวนประชากรที่ได้รับฝึกอบรมการประกอบอาชีพ
8.ร้อยละของจำนวนประชากรมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น
9.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
10.ร้อยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพที่ดีมาตรฐานและทั่วถึง
11.ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษา
12.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์
13.จำนวนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการและจำนวน
ที่เพิ่มขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา  ฟื้นฟู
14.ระดับความสำเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดน้ำ
เสียและการบริหารการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล
15.จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
16.จำนวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
17.จำนวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เพิ่มขึ้น
18.ระดับความสำเร็จของชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น

2.5 ค่าเป้าหมาย
1.เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ
2.เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะการลดขยะต้นทาง การคัดแยกขยะ มีความสามารถและทักษะในการสร้างกลุ่มอาชีพในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าชุมชนและสามารถขยายการตลาดไปสู่อาเซียน ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว
3.เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาวะอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้
4.เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

2.6 กลยุทธ์

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
1  จัดทำระบบการคมนาคม  ถนนภายในเขตเทศบาลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
2  จัดทำระบบรางระบายน้ำให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ รองรับการระบายน้ำได้ดีทั่วทั้งเขตเทศบาล
3  จัดหา สำรวจ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และ ขยายเขตระบบน้ำประปาให้ประชาชนมีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง
4  ดูแลควบคุมการก่อสร้างภายในเขตเทศบาลให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
5 จัดระเบียบผังเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
6  จัดระเบียบควบคุมระบบการจัดการตลาดสด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์
1  ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาส
2  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ
3  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา
4  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
6  ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาล

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
กลยุทธ์
1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น อาทิ การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในเขตเทศบาล
2.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น
3.  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.  จัดระเบียบระบบการจราจร จัดระเบียบทางเท้า ฟุตปาธ
5.  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอบรมพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4. ยุทธศาสตร์การวางแผนส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว
กลยุทธ์
1  พัฒนาจุดผ่อนปรนเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านจุดผ่อนปรน
2  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้มีคุณภาพ
3.  แผนการท่องเที่ยว อาทิ การวางแผนการท่องเที่ยว การปรับปรุงดูแล บำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
4.  ส่งเสริมการลงทุนสร้างเสริมกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น  ปลาร้า แตงไทย สับปะรด และจัดหาสถานที่รองรับการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1.การคุ้มครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ งานพัฒนาป่าชุมชน เป็นต้น
2. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ อาทิ การติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษ งานสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานตรวจสอบคุณภาพน้ำ งานตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง และการบำบัดน้ำเสีย
3. การดูแลรักษาที่สาธารณะ อาทิ การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณะประโยชน์
4. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย และมลพิษในชุมชน

6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมเอกลักษณ์งานประเพณีท้องถิ่น และ สนับสนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ทั้งในระดับตำบล และอำเภอ
2. ส่งเสริม และจัดงานประเพณีต่างๆ  เช่น  รูปแบบงาน  สถานที่
3. กำหนดกิจกรรม ตารางงานประเพณีสำคัญ ทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย
โบชัวร์   เปิดสปอตโฆษณา  เสียงไร้สาย ถ่ายภาพ รวมถึงการเผยแพร่  ฯลฯ
4. ทำการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ หรือ ประวัติความเป็นมาของแต่ละขนบธรรมเนียม  ประเพณี เพื่อจัดทำไว้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ หรือ สื่อการเรียนการสอน และเชื่อมโยงข้อมูลลงใน สื่อมัลติมีเดียต่างๆ

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
1  มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเสริมสร้างหลัก
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
2  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร-ปกครองส่วนท้องถิ่น

mungmee

Share: