ประวัติความเป็นมา

“ประวัติเทศบาลตำบลท่าอุเทน”

เทศบาลตำบลท่าอุเทนเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล
เมื่อวันที่   ๒๕  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก. ลงวันที่  ๒๔ กุมภาพันธุ์  พ.ศ.๒๕๔๒
เป็นเทศบาลประเภทสามัญ จึงประกาศยุบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุเทน  โดยรวมพื้นที่เข้ากับเทศบาลตำบลท่าอุเทน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
ณ  วันที่  ๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม  ๑๒๑  ตอนพิเศษ ๑๐๒ วันที่ ๑๕ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป
เทศบาลตำบลท่าอุเทน  มีพื้นที่ทั้งสิ้น  ๑๘  ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วย  ชุมชน  ๑๑  ชุมชน    ครัวเรือน ๑,๙๐๐ ครัวเรือน
ประชากรทั้งสิ้นประมาณ   ๔,๙๖๕  คน

พื้นที่เทศบาลตำบลท่าอุเทนติดแม่น้ำโขง
ชายแดนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ตรงข้ามเมืองหินบูรณ์  ประชาชนทั้งสองประเทศติดต่อค้าขายกัน ณ บริเวณตลาดนัด  ไทย – ลาว

เทศบาลตำบลท่าอุเทนจึงเป็นเมืองน่าอยู่  น่าอาศัย  มีธรรมชาติที่สวยงาม   มีแม่น้ำโขงไหลผ่าน  มองเห็นภูเขาและตะวันเบิกฟ้ายามรุ่งอรุณที่สวยงาม ชาวอำเภอท่าอุเทนซึ่งเป็นชนเผ่าไทญ้อ  เป็นผู้มีวัฒนธรรมประเพณีที่เก่าแก่  จึงเป็นผู้คนมีอัธยาศัย  จิตใจงาม  ชอบความสงบ  และรักถิ่นฐานบ้านเกิด  วิถีชีวิตจึงเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย สงบร่มเย็นมาโดยตลอด  เพราะชาวท่าอุเทนมีพระธาตุท่าอุเทนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเป็นที่เคารพสักการบูชา โดยหลวงปู่ศรีทัศน์เป็นผู้สร้างองค์พระธาตุท่าอุเทนไว้ให้แก่ชาวท่าอุเทนและผู้ที่ศรัทธา
ได้มาสักการะ  จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีผู้คนมาเยือน โดยไม่ขาดสาย

ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตำบลท่าอุเทน  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนครพนม  อยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอท่าอุเทน  มีลักษณะเป็นแนวยาวเรียบตามแม่น้ำโขง มีระยะห่างจากจังหวัดนครพนม  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒ ประมาณ  ๒๖ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  ๑๘.๕๐  ตารางกิโลเมตร  คลอบคลุมพื้นที่  ๑  ตำบล  คือ ตำบลท่าอุเทน

อาณาเขต

ทิศเหนือ             อาณาเขตติดกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา   อำเภอท่าอุเทน
ทิศใต้                 อาณาเขตติดกับ  หมู่ที่ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล  อำเภอท่าอุเทน
ทิศตะวันออก      อาณาเขตติดกับ   แม่น้ำโขง ตรงข้ามกับเมืองหินบูนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก        อาณาเขตติดกับ   หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล  อำเภอท่าอุเทน

การปกครองเทศบาลตำบลท่าอุเทน มีการปกครองทั้งสิ้น ๑๑  ชุมชน  ประกอบด้วย
๑.  ชุมชนตะวันเบิกฟ้า    ๒.  ชุมชนวัดไตรภูมิ
๓.  ชุมชนวัดป่าโพธิ์ศรี    ๔.  ชุมชนวัดกลาง      ๕.  ชุมชนวัดโพธิ์ไชย
๖.  ชุมชนวัดศรีษะเกษ     ๗.  ชุมชนวัดสว่างอารมณ์    ๘.  ชุมชนวัดโพนแก้ว
๙.  ชุมชนวัดพระธาตุท่าอุเทน   ๑๐.ชุมชนบ้านน้อยหัวบึง     ๑๑.ชุมชนบ้านนาเหนือ

mungmee

Share: