การขับเคลื่อนจริยธรรม

คณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อน
เรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คำสั่งจริยธรรม

แนวทางการปฏิบัติ Dos & Don’ts

กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปี 2567

คณะทำงานขับเคลื่อน

แนวทางปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

CCF_000362

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖6

จริยธรรม

mungmee

Share: