การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2566 นายกานต์  แก้วมาตย์  นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน
ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในการประชุมปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลท่าอุเทน ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)การกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมโดยมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน รวมถึงการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ ห้องประชุมไทญ้อท่าอุเทน เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

mungmee

Share: