การบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ

การประชุมสภา เรื่องร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (รับหลักการ)
การประชุมสภา โครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที 1 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที 1 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 2 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 3 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 1 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 2 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที 1 ประจำปี 2562
สถานที่ทำงานของสภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

Share:

Author: mungmee