ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือประมวลจริยธรรม ของผู้บริหาร  สภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล

คู่มือประมวลจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2565

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรม

mungmee

Share: