การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

วันที่ 20 เมษา่ยน 2565 เวลา 08.30 น. นายกานต์  แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริต (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าอุเทน อีกทั้งนายกานต์  แก้วมาตย์ ยังได้กล่าวมอบนโยบายให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับและส่งเสริมให้เทศบาลตำบลท่าอุเทน เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สืบไป

 

 

 

 

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 07.09 น. นายนพดล ศรีวะรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทนปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ZERO TOLERANCE)

mungmee

Share: