Posted in อื่นๆ

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

วันที่ 20 เมษา่ยน 2565 เว…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งเทศบาลตำบลท่าอุเทน …

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น รับรองแล้ว

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ข้อมูลสภาพทั่วไป

Continue Reading...