Posted in อื่นๆ

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

ข้อมูลผู้สูงอายุในเขตเทศบ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2564

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2565

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือก…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานสรุปความพึงพอใจการใ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

Continue Reading...