ทุนเรียนฟรี กสศ. เปิดรับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปี 2565รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 เมษายน 2565 ทุนสายอาชีพ เรียนฟรีตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก (ไม่ต้องใช้คืน)

ฝากช่วยกันแชร์ต่อถึงน้องๆ สายอาชีพ อาชีวศึกษาด้วยครับ

 

#ทุนเรียนฟรี กสศ. เปิดรับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปี 2565รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 เมษายน 2565 ทุนสายอาชีพ เรียนฟรีตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก (ไม่ต้องใช้คืน)

 

โดยทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ เป็นทุนแรกในประเทศไทยที่ส่งเสริมเยาวชนช้างเผือกสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาได้ก้าวตามฝัน โดยผู้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ 10,000 บาท , ค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่เกินปีละ 40,000 บาท , ค่าอุปกรณ์การเรียน ไม่เกินปีละ 10,000 บาท และสนับสนุนการทำโครงงาน/วิจัย ไม่เกินปีละ 30,000 บาท

 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนตามนี้

– เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

– สำเร็จการศึกษา ปวช. หรือ ปวส./ อนุปริญญา ในปีการศึกษา 2564 หรือสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2563)

– มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00

– กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ในสาขาดังนี้

• สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ เช่น อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) อุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่, อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ , ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ , เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ , อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม , การบินและโลจิสติกส์ , การแพทย์ครบวงจร , อุตสาหกรรมดิจิทัล

• สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science, Technology, Engineering, Mathematics: STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล

 

น้องๆ ที่สนใจ สามารถสมัครรับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ได้ 2 แนวทาง ทั้งสมัครด้วยตนเองและสถานศึกษาเป็นผู้เสนอชื่อนักศึกษาสาขาละไม่เกิน 5 คน ยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ กสศ. หรือ Scan QR Code สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-079-5475 กด 4

 

#ทุนเรียนฟรี #ทุนปริญญาตรี #ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ #กสศ.

mungmee

Share: