Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลท่าอุเทน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน เทศบาลตำบลท่าอุเทน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

FAMILY FRIENDLY SOCIETY

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา เทศบาลต าบลท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนเรียนฟรี กสศ. เปิดรับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปี 2565รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 เมษายน 2565 ทุนสายอาชีพ เรียนฟรีตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก (ไม่ต้องใช้คืน)

ฝากช่วยกันแชร์ต่อถึงน้องๆ…

Continue Reading...