Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งเทศบาลตำบลท่าอุเทน เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลท่าอุเทน พ.ศ. 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการให้เช่าห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งเรือประเพณี เทศบาลตำบลท่าอุเทน ณ สนามลำแม่น้ำโขงเทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ท่าอุเทน ร่วมทำบุญตักบาตร ถนนสายวัฒนธรรมนำการท่องเที่ยว

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลท่าอุเทน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าอุเทน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน ประจำปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่

ข้อมูลลานกีฬา สนามกีฬา เทศบาลตำบลท่าอุเทน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่

ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าอุเทน เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

Continue Reading...