ฝึกปฏิบัตการช่วยชีวิตเบื้องต้น กรณีผู้ ป่วยโรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลั่นโดยใช้ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)

Share:

Author: mungmee