Posted in จดหมายข่าว

กิจกรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบล ท่าอุเทน มอบหมายให้ นายรณกฤต เสโนฤทธิ์ รก.ผู้อำนวยการกองสา ธารณสุขฯ พร้อมทีมงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการ เทน้ำยา EM (Effective Microorganisms) ลงในร่องระบายน้ำตลาดสด เทศบาลตำบลท่าอุเทน เพื่อบำบัดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นและน้ำเน่าเสีย

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรี ตำบลท่าอุเทน มอบหมายให้ นายเกียรติพงษ์ กิติศรีวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน กำกับดูเเลการส่งมอบอาหารกลางวัน เเละสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ท่าอุเทน ในช่วงปิดภาคเรียนกรณีเหตุ พิเศษ เนื่องจาก สถานการณ์การเเพร่ ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 (COVID – 19 )

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรี ตำบลท่าอุเทน มอบหมายให้ นายรณกฤต เสโนฤทธิ์ รก.ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขฯ พร้อมทีมงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า แต่งกิ่งไม้ ณ บริเวณ ซอยศาลเจ้ามณีธรรม เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรี ตำบลท่าอุเทน มอบหมายให้ นายเกียรติพงษ์ กิติศรีวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน กำกับดูเเลการส่งมอบอาหารกลางวัน เเละสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ท่าอุเทน ในช่วงปิดภาคเรียนกรณีเหตุ พิเศษ เนื่องจาก สถานการณ์การเเพร่ ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 (COVID – 19 )

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรี ตำบลท่าอุเทน มอบหมายให้ นายเกียรติพงษ์ กิติศรีวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน กำกับดูเเลการส่งมอบอาหารกลางวัน เละสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ท่าอุเทน ในช่วงปิดภาคเรียนกรณีเหตุ พิเศษ เนื่องจาก สถานการณ์การเเพร่ ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 (COVID – 19 )

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ปรับปรุงซ่อมแซมไฟทาง

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรี ตำบลท่าอุเทน มอบหมายให้ นายรณกฤต เสโนฤทธิ์ รก.ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขฯ พร้อมทีมงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดขยะ เศษใบไม้ กิ่งไม้ ณ บริเวณ ซอยชนาร่วมมิตร เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

BIG CLEANING DAY

Continue Reading...