ตรวจคัดกรอง COVID-19

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เเละพนักงานจ้างเหมาบริการ จัดตั้งจุดคัดกรองโควิด 19

(COVID – 19) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้พ่อค้า เเม่ค้า เเละประชาชนที่เข้ามาซื้อของอุปโภค-บริโภค ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน รวมทั้งเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการ

เเพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID – 19) ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน

Share:

Author: Admin Thauthen