16:37 [P A E] รูป 16:37 [P A E] วันที่ 7 กรกฎาคน 2564 เวลา 15.30 น. นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน พร้อมด้วย นายธนโชติ เจริญราษฎร์ นายเกียรติพงษ์ กิติศรีวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน นายอภิชัย ไตรยเทน เลขานุการนายกเทศมนตรี นายทศพร แสนแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลทำอุเทน พนักงานเทศบาล พนักงานจัาง พนักงานจ้างเหมา เข้าร่วมกิจกรรมเดินจงกรม นั่งสมาธิ (ครั้งที่ 8) เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้น้อมนำหลักธรรม คำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Share:

Author: mungmee