การตรวจประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลท่าอุเทนรับการตรวจประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment :LPA)

ประจำปี 2564 จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ

ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง

ด้านการบริการสาธารณะ เเละด้านธรรมาภิบาล

ณ ห้องประชุมไทญ้อท่าอุเทน ชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน

จังหวัดนครพนม

Share: