หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)

010348_1_20210421-130251

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560

010348_1_20210421-133200

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

010348_1_20210421-133804

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558

010348_1_20210421-135310

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 หมวด 7 หมวด 8 หมวด 9)

010348_1_20210421-141607

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จังหวัดนครพนม (รวมไฟล์)

010348_1_20210621-093313
mungmee

Share: