วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน พร้อมด้วย นายธนโชติ เจริญราษฎร์ นายเกียรติพงษ์ กิติศรีวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน นายอภิชัย ไตรยเทน เลขานุการนายกเทสมนตรี นายนพดล ศรีวะรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน นายทศพร แสนแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลทำอุเทน พนักงานเทศบาล พนักงานจัางฯ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเดินจงกรม นั่งสมาธิ (ครั้งที่ 5)

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น.
นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน พร้อมด้วย นายธนโชติ เจริญราษฎร์ นายเกียรติพงษ์ กิติศรีวรพันธุ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน นายอภิชัย ไตรยเทน
เลขานุการนายกเทสมนตรี นายนพดล ศรีวะรมย์
ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน นายทศพร แสนแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลทำอุเทน พนักงานเทศบาล
พนักงานจัางฯ ลูกจ้าง
เข้าร่วมกิจกรรมเดินจงกรม นั่งสมาธิ (ครั้งที่ 5)
โดยจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้น้อมนำหลักธรรม
คำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวัน
@ทศพร แสนแก้ว
@ธนโชติ เจริญราษฎร์

mungmee

Share: