Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความ…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน ได้ร่วมทำลายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) ของกลางคดีถึงที่สุด เพื่อเผาทำลายในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 จำนวนกัญชาแห้ง 4,170,182 กิโลกรัม ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 237 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน ได้มอบหมายให้ นายเกียรติพงษ์ กิตติศรีวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ออกฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมพาหะนำโรค lumpy Skin ณ พื้นที่หมู่ 5 หมู่ 6 และหมู่ 7 ตำบลท่าอุเทน พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำ ในการป้องกัน โรคดังกล่าว แก่เกษตรกรผู้ เลี้ยงโค กระบือ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. เพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมไทญ้อท่าอุเทน สำนักงานเทศบาลตำบลท่าอุเทน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กองสาธารณสุข ฯ ออกพ่นหมอกควันเพื่อ ควบคุมและกำจัดยุง ที่เป็นพาหะนำโรค บ้านนายอำเภอ บริเวณโดยรอบ และเทศบาลหลังเดิม ตึกป้องกัน ฯ สำนักงานที่ดิน และสถานที่ราชการ ใกล้เคียง

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 สำนักปลัดเทศบาลและกองช่าง ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่รังวัดแนวเขตที่หรือทางสาธารณะ พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าอุเทน ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอท่าอุเทน เเละ นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน พร้อมคณะ โดยฝ่าย งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าอุเทน ได้นำเรือออกตรวจสอบภูมิศาสตร์ริมโขง เเละสถานประกอบการดูดทราย ในเขตพื้นที่อำเภอท่าอุเทน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน พร้อมด้วย นายธนโชติ เจริญราษฎร์ นายเกียรติพงษ์ กิติศรีวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน นายอภิชัย ไตรยเทน เลขานุการนายกเทสมนตรี นายนพดล ศรีวะรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน นายทศพร แสนแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลทำอุเทน พนักงานเทศบาล พนักงานจัางฯ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเดินจงกรม นั่งสมาธิ (ครั้งที่ 5)

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เ…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ตรวจความเรียบร้อย สนามฟุตซอล หมู่ที่ 5 ตำบลท่าอุเทน ก่อนตรวจรับงานจริง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564  เ…

Continue Reading...