18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. เพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมไทญ้อท่าอุเทน สำนักงานเทศบาลตำบลท่าอุเทน

Share:

Author: mungmee