วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายกานต์ แก้วมาตย์ นายก เทศมนตรีตำบลท่าอุเทน ประธานสันนิบาตเทศบาล จังหวัด นครพนม ได้จัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2566 โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายก เทศมนตรีและปลัดเทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม ประชุมแทน จากเทศบาลทั้ง 22 แห่ง ในจังหวัดนครพนม เพื่อ ประชุมปรึกษา หารือข้อราชการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ และให้ ความเห็นชอบในการดำเนินกิจกรรม โครงการเร่งด่วน และ กิจกรรมโครงการ ตามมติที่ประชุมสันนิบาต ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

mungmee

Share: