วันที่ 27 มกราคม 2566 นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรี ตำบลท่อุเทน ประธานสันนิบาตเทศบาล จังหวัดนครพนม ได้ จัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2566 โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีและปลัด เทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมแทน จาก เทศบาลทั้ง 22 แห่ง ในจังหวัดนครพนม เพื่อประชุมปรึกษา หารือข้อราชการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ และให้ความเห็นชอบ ในการดำเนินกิจกรรม โครงการเร่งด่วน และกิจกรรมโครงการ ตามมติที่ประชุมสันนิบาต ณ โรงละครเมืองเว อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

mungmee

Share: