ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปหนองงิ้ว หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศถนน คสล.ไปหนองงิ้ว หมู่ 3
เอกสารประกวดราคาถนน คสล.ไปหนองงิ้ง หมู่ 3

mungmee

Share: