Posted in ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ ๕ บ้าน ท่าอุเทน กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมูที่ 5 บ้านท่าอุเทน

Continue Reading...
Posted in ประกาศประกวดราคา

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมูที่ 5 บ้านท่าอุเทน กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร เทศบาลตำบลท่าอุเทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ ๕ บ้านท่าอุเทน กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร

Continue Reading...
Posted in ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ ๕ บ้านท่าอุเทน กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๖ เมตร เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าอุเทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ประกาศประกวดราคา

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบอาคารสำนักงาน พร้อมปั้ยรั้วและประตู เข้า-ออก

Continue Reading...