การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การประชุมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลผักตบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 20 เมษายน  2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมไทญ้อท่าอุเทน ชั้น 3 นายกานต์  แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน เป็นประธานในการประชุมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าอุเทน โดยมีปลัดเทศบาลและพนักงานของเทศบาลตำบลท่าอุเทน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานเทศบาลทุกคนมีทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามประกาศเทศบาลตำบลท่าอุเทน เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ของข้าราชการ เทศบาลตำบลท่าอุเทน อีกทั้งยังมอบนโยบายให้นำเอาตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564  เวลา 07.09 น. เทศบาลตำบลท่าอุเทน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เสรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564  ภายใต้แนวคิดการต่อต้านการทุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรมและตรวจสอบได้ โดยพร้อมใจกันเดินรณรงค์ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

mungmee

Share: