การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564  เวลา 07.09 น. เทศบาลตำบลท่าอุเทน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เสรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564  ภายใต้แนวคิดการต่อต้านการทุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรมและตรวจสอบได้ โดยพร้อมใจกันเดินรณรงค์ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

Share:

Author: mungmee