Posted in ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564

Continue Reading...
Posted in ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รอบ 6 เดือน

Continue Reading...
Posted in ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

Continue Reading...
Posted in ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี

บันทึกขออนุมัติแผนจัดการพัสดุ พ.ศ.2564

Continue Reading...
Posted in ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2564

Continue Reading...
Posted in ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563

Continue Reading...
Posted in ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 จำนวน 99 รายการ

Continue Reading...
Posted in ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

Continue Reading...
Posted in ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พศ.2561

Continue Reading...