Posted in ประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก. 01

Continue Reading...
Posted in ประกาศราคากลาง

แบบฟอร์มงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

Continue Reading...
Posted in ประกาศราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

Continue Reading...
Posted in ประกาศราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบัญญัติอุทิศ ม.7

Continue Reading...
Posted in ประกาศราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไปหนองงิ้ว ม.3

Continue Reading...
Posted in ประกาศราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาโกเมศไปหนองบัว

Continue Reading...
Posted in ประกาศราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 212 ศาลาโกเมศหนองบัว

Continue Reading...
Posted in ประกาศราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ไปหมู่ที่ 5

Continue Reading...
Posted in ประกาศราคากลาง

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 โครงการ

Continue Reading...
Posted in ประกาศราคากลาง

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 โครงการ

Continue Reading...